Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 januari 2010

D66 bijdrage algemene beschouwing

 

Positief

Volgens de Chinezen wordt 2010 het jaar van de witte tijger. Dat betekent dat we geen saai jaar krijgen. Een jaar met heel veel verschillen, met veel temperament. Eigenlijk een D66-jaar dus.
We willen deze beschouwing positief insteken. Voor ons ligt een goede inzichtelijke begroting. D66 is het er van harte mee eens dat we juist in deze tijden van zwaar weer moeten blijven investeren, in infrastructuur, in werkgelegenheid, in duurzaamheid. Wat opvalt is dat hierbij steeds meer sprake is van een evenwichtiger verdeling over de gehele provincie en dat ervaren we als een groot pluspunt. We zullen vooral meer moeten investeren sámen met anderen, investeren om anderen over de streep te trekken. Een mooi duurzaam voorbeeld is het groen-warmte-net in Sittard-Geleen, waar de provincie net dat zetje kan geven dat nodig is om dit van de grond te tillen.
Uitgangspunt voor investeringen moet voor D66 zijn: waar ligt echte toegevoegde waarde voor Limburg, waar kan de provincie het verschil maken. En niet waar kunnen we naar buiten toe goed mee scoren.

Kritische kanttekeningen

Ondanks onze positieve insteek

 hebben we ook een aantal kritische kanttekeningen. Ons belangrijkste punt van kritiek betreft de vraag hoe we omgaan met de bezuinigingen die ons te wachten staan. We weten dat we rekening moeten houden met zo'n 20% aan teruglopende inkomsten. Het college wil nu nog niet anticiperen op de moeilijke keuzes die op ons af komen. D66 vindt dat je daar juist wel nu al over moet gaan nadenken. We vragen het college om vóór de voorjaarsnota met een ombuigingspalet te komen ter grootte van ca 25%. De Staten kunnen dan, vanuit hun kaderstellende taak, hierin de richting aangeven. We willen daarmee voorkomen dat we straks bij de voorjaarsnota voor voldongen feiten worden geplaatst. We dienen daarvoor een motie in.
Wij vragen het college ook om na te gaan waar intensivering van de samenwerking met onze buren tot efficiencywinst kan leiden. Regionaal, Noord-Brabant voorop, én euregionaal. Ik wil in dat verband verwijzen naar het interview met medewerkers van de Frontoffice Brussel in Samengevat van oktober jl., waar onze mensen in Brussel aangeven dat zij hun werk alleen goed kunnen doen wanneer (citaat) "de strategische denkers vaker hun Europese bril opzetten."
Het college heeft in de media aangegeven dat óók als de bezuinigingen toeslaan, gedwongen ontslagen worden uitgesloten. Dat is mooi. Maar is het niet zo dat je eerst kijkt wát je voor jezelf als taken ziet, en daarná de personele consequenties van die keuzes op een rijtje zet?

Ander punt van kritiek is de afrekenbaarheid: nog lang niet overal zijn de te bereiken resultaten zo geformuleerd dat het college daarop ook kan worden afgerekend.

En dan de investering in breedband / ICT-infrastructuur, wat oneerbiedig gezegd het "speeltje" van Hessels. D66 betwijfelt of daar wel een taak voor de provincie ligt. Wanneer private partijen zo'n investering niet de moeite waard vinden, moeten we ons toch echt afvragen of het wel zinvol is hier miljoenen in te stoppen. Uit de tekst van de programmabegroting krijgen we de indruk dat hier al definitieve keuzes gemaakt zijn. Wij kunnen ons niet herinneren dat PS hierover besluiten genomen heeft. Hebben we wat gemist? Of loopt GS wat te ver voor de troepen uit?

Nog een andere vraag in dit verband. We hebben er kennis van kunnen nemen dat de NV TenneT aan de grootaandeelhouders van Essent 500 miljoen, geloof ik, vraagt, Dus ook aan Limburg denk ik. Officieel hebben we daar nog niets van vernomen. Willen wij die extra  gelden uit onze bezittingen aan de NV TenneT schenken? We hebben natuurlijk gelezen wat ze met het geld gaan doen in Duitsland en zo. Inmiddels heb ik begrepen dat Groningen ja zegt en dat Gelderland nee zegt.  Graag horen we daar straks in de beantwoording iets over. Of hebben ze ons niets gevraagd? We vinden het wel relevant bij deze begrotingsbehandeling, want het gaat om heel veel geld.

Subsidies

Op het gebied van subsidies krijgen provincies nogal eens het verwijt zich te willen bemoeien met onderwerpen waar ze eigenlijk niets mee te maken hebben. De bezuinigingen die op ons af komen zullen ons met name hier dwingen kritisch te kijken naar onze toegevoegde waarde. En wellicht zou hier in de sfeer van uitvoering nog winst te behalen zijn. Wij denken aan een omslag van sec het toetsen aan de criteria naar een makelaarsfunctie; vergelijkbaar met het Frontoffice in Brussel.

Jeugdzorg

Vorige week heeft de VNG in een brief aan minister Rouvoet voorgesteld om de gehele jeugdzorg onder te brengen bij gemeenten. Onder het motto "één kind – één gezin – één plan – één overheid". De landelijke "taboe-commissie openbaar bestuur" doet vermoeden dat de minister hier wel eens mee zou kunnen gaan instemmen.
D66 is er altijd een warm voorstander van geweest dat de provincie Limburg de volle verantwoordelijkheid voor de gespecialiseerde jeugdzorg zou dragen. Immers, ze verricht haar taak gedegen en met unanieme instemming van de Limburgse gemeenten.
Dat wás althans zo. Onze vraag is daarom: is dat anno nu nog steeds zo? Die vraag is actueel geworden in het licht van de huidige werkelijkheid. Is het daarom niet zinvol om een nieuwe vragenronde langs de gemeenten te organiseren om te weten te komen hoe de verhoudingen op dit moment liggen?

OV-chipkaart

Vorige week stond in de krant een artikel over de OV-chipkaart en de scheve verhouding tussen Veolia en de NS. Hoe het ook zij, D66 is van mening dat de reiziger nooit en te nimmer daarvan het slachtoffer mag zijn!
Waarom kunnen we nu wél met één treinkaartje reizen en moeten we straks steeds omschakelen van de ene vervoerder naar de andere??? Belachelijk………!
En neem daarin dan ook de hoge trap op het station in Venlo mee!

Dag van respect

 

Voorzitter, voor het slotwoord nog een hartenkreet. Een hernieuwde oproep misschien, maar soms is dat van belang. Het is iets dat geen geld kost, zelfs geld opbrengt. Nee, zelfs niet alleen geldt opbrengt, maar ook zorgt voor een beter klimaat, een grotere verdraagzaamheid, misschien een fijnere samenleving. Gisteren was het weer de dag van het respect. Onze fractie spreekt uit – hopelijk namens iedereen – dat wij in deze tijd – waar het soms allemaal niet meezit, ook op dit moment – terug moeten denken aan het feit dat we hier als volksvertegenwoordigers ook staan voor verdraagzaamheid. We zijn allemaal Limburgers. Soms Limburgers die hun roots en hun eigen cultuur ver van hier hebben. Integratie doen we samen. Geven en nemen, halen en brengen. Ik wil deze oproep aan onszelf doen. Ik kijk ook geregeld in de spiegel. Uiteindelijk is dit ook een van onze belangrijkste taken.

Slotwoord

Onder de kop "innoveren in Limburg" wordt als prioriteit bij het economisch domein voorgesteld om "Limburg verder te professionaliseren als kwaliteitsregio op het gebied van streekproducten".
D66 ondersteunt dat van harte.

Zeker ook waar gezegd wordt, dat daarbij de kwaliteit leidend is en dat we de samenwerking tussen de verschillende partijen willen stimuleren. Als interessante referentieregio wordt daarbij Piëmonte bij Turijn genoemd, alwaar de befaamde Salone del Gusto wordt gehouden. Kwaliteit en samenwerking om een goed product te promoten staan er centraal.

Als we dat nou eens één op één zouden vertalen naar deze statenzaal. Deze zaal als "salone del gusto", zaal van de goede smaak! Waar het vooral gaat om het promoten van de kwaliteit van het politieke product, de inhoud, en waar belanghebbende partijen onderling samenwerken om de hoogst mogelijke standaard te bereiken.

Is het niet waard om dát als hoge prioriteit te benoemen?!