Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 september 2010

Bijdrage van D66 aan de voorjaarsnota.

Bij deze voorjaarsnota staan de bezuinigingen centraal die op de Provincie af komen. Tijdens de behandeling van de Begroting 2010 heeft D66 al aan het college gevraagd om vóór de behandeling van de voorjaarsnota een pallet aan concrete bezuinigingsmogelijkheden aan te geven voor 25% van de begroting. Ik citeer uit onze algemene beschouwingen: "We vragen het college om voor de voorjaarsnota met een ombuigingspalet te komen ter grootte van 25%. De Staten kunnen dan vanuit hun kaderstellende taak hierin de richting aangeven. We willen daarmee voorkomen dat we straks voor voldongen feiten worden geplaatst." De gedeputeerde heeft toen toegezegd bij de voorjaarsnota te komen met een spoorboekje, hij noemde dat meen ik een marsroute, waarin die 25% kon worden opgezocht. We hebben van alles gekregen, maar niet wat we hebben gevraagd.
D66 is teleurgesteld dat de meerderheid van de Staten ook nu slaafs wil afwachten waar Gedeputeerde Staten mee komen na de zomer, en niet bereid is zélf de kaders vast te stellen. Zo kun je Provinciale Staten in deze vorm wel afschaffen.
Het is duidelijk dat in ieder geval rekening moet worden gehouden met een teruggang van de inkomsten met 20%. Het college stelt dat ongeveer de helft van de uitgaven niet beïnvloedbaar is. Dat betekent dus dat op de andere helft maar liefst 40% moet worden bezuinigd. Dat kan alleen als we nu al beginnen om de koers te verleggen. Wij denken dat we nu proactief moeten handelen om te voorkomen dat we straks in 2012 achter de feiten aan lopen.
Voor D66 draait het om bezuinigen, hervormen én investeren. Daarbij willen wij vasthouden aan een open huishouding voor de Provincie.

Sociaal Domein
Een van de opties is dat de provincie zich niet meer bemoeit met het Sociale Domein. Veel maatschappelijke organisaties hebben hun verantwoordelijkheid genomen om de Staten in te seinen over wat er kan gebeuren wanneer we het Sociale Domein uit ons takenpakket zouden schrappen. Het lijkt alsof er dat besluit al is genomen, maar dat is allerminst het geval, want we gaan die discussie ten principale nog voeren. De fractie D66 ziet ook wel in dat het Sociale Domein zeker niet voor 100% is te handhaven in de toekomst, maar er is een aantal taken dat duidelijk een bovenregionale lading heeft. Dat betreft natuurlijk vooral de maatschappelijke organisaties die een provinciale taak hebben.
Wij denken dat ook een robuuste gemeente bepaalde zaken niet provinciaal kan aanpakken.
Versobering van subsidies zal onontkoombaar zijn, maar dan moeten we wel nu al gaan bedenken welke kant we uit willen. Kunnen we bijvoorbeeld alle afspraken die we in het verleden hebben gemaakt nog wel gestand doen? Wij denken van niet. Daarom dus overleg met het maatschappelijk veld.

Breedband-ICT
Grote vraagtekens zetten wij bij de ambities op het gebied van breedband-ICT. Wij betwijfelen of hier straks wel een taak voor de Provincie is als we moeten bezuinigen. Wanneer private partijen deze investering niet de moeite waard vinden, moeten we ons afvragen of we het als Provincie wel zinvol vinden om daar miljoenen in te stoppen.

Tot slot
Afsluitend willen wij vanuit D66 het college vragen om vóór de komende begrotingsbehandeling aandacht te geven aan wat de Provincie meent te kunnen doen aan de bevordering van de multiculturele samenleving. We moeten de positieve kanten niet verdonkeremanen, ook al zijn er hier en daar natuurlijk ook in onze provincie problemen. Maar eigenlijk willen wij ook de positieve signalen horen, juist met het oog op onze Statenverkiezingen in 2011 wanneer er misschien nog een partij bijkomt.