Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 september 2010

Mondelinge vragen D66 i.v.m. vertraging grindwinning Grensmaas.

Paul Wessels heeft tijdens het vragenuur van P.S. op 9 juli mondelinge vragen gesteld naar aanleiding van de laatste Grensmaas ontwikkelingen. Door de ingestorte bouwmarkt is de vraag naar grind sterk gedaald. De grindproducenten hebben de provincie gevraagd het grind daarom in een lager tempo te mogen winnen. GS stemde daarmee in.

Aangezien CDA collega, de heer Frans Camps, omtrent dit zelfde thema gebruik maakt van het vragenuur, heeft D66 zich beperkt tot een tweetal aanvullende vragen.

Paul Wessels: 

1."Maasdal moet wachten tot vraag naar grind aantrekt" volgens publicatie NRC handersblad, j.l. dinsdag 6 juli, naar aanleiding G.S. besluit van die dag.
Zo ja, voor hoe lang is het, volgens Gedeputeerde Staten als gevolg van dit besluit, verantwoord om te wachten met  het verder verbreden van de Maas om het overstromingsgevaar tot eens in de 150 jaar te beteugelen? Met andere woorden:"Wanneer is een verdere vertraging niet meer acceptabel?"
2. Waarom is er nu, al na 5 jaar, sprake van onvoorziene omstandigheden?
Prijs schommelingen behoren toch tot het het normale ondernemersrisico. (Zie oud papier, lood en kg. prijs goud)
Zowel de mee- als tegenvallers zitten toch in de 53 miljoen ton grind onderhandelingen met de 500 miljoen betaalde kosten?
Met andere woorden:"Welke concrete feiten hebben het College overtuigd, dat er hier en nu, sprake is van een te verwachten onvoorziene Grensmaas rampscenario, zodat het uitvoeringscontract gedeeltelijk buiten werking moet worden gesteld?"

Gedeputeerde Kersten zegde toe verschillende scenario's door te laten rekenen voor het geval de stagnatie van de afzet van grind uit de Grensmaas blijft voortduren. Het betreft daarmee scenario’s voor het geval de afzetmarkt langer blijft tegenvallen dan de verwachte drie jaar of voor het geval deze nog verder verslechtert. De provincie gaat bekijken welke gevolgen dit heeft voor de hoogwaterdoelstelling.
 

In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken gemaakt met Consortium Grensmaas (CG). Dit zijn grindproducenten, aannemers en Natuurmonumenten. Daarin staat dat de uitvoering voor rekening en risico is van CG. Voor de verschillende locaties zijn termijnen afgesproken waarbinnen de grindwinning plaats dient te vinden. In normale gevallen zijn tegenvallers voor het Consortium, maar in deze situatie van economische recessie is een vermindering van de grindafzet met 25 procent als excessief te bestempelen.
Voor het waterbeheer betekent de huidige vertraging dat de locatie Bosscherveld drie jaar stilligt en de grindwinning op de locatie Meers drie jaar wordt verlengd. Bosscherveld zal dan niet in 2012 maar in 2015 afgerond zijn en Meers verlengd worden van 2019 naar 2022. De planning voor overige acht locaties blijft wel gehandhaafd. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor het halen van de hoogwaterdoelstelling 31-12-2017. Door een kleine aanpassing in de werkvolgorde worden werkzaamheden langs de Grensmaas eerder uitgevoerd, zodat ook hier de hoogwaterdoelstelling wordt gehaald.
Kersten verwacht dat het Consortium zijn afspraken nakomt en alles uit de kast haalt om, ook bij een sterk tegenvallende afzetmarkt voor grind, de hoogwaterbeschermingsdoelstelling en de natuurdoelstelling te halen.