Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 oktober 2010

Mook en Middelaar financieel in problemen.

Paul Wessels heeft op 1 oktober 2010 in PS mondelinge vragen gesteld
n.a.v. berichten dat de gemeente Mook en Middelaar op korte termijn financieel
in de problemen dreigt te komen.


De vragen:

1.
Wessels: Naar aanleiding van de Mook & Middelaarse brandbrief (een motie
die bij de behandeling van de kaderbrief onlangs is aangenomen), aangaande het
op binnen afzienbare tijd als Gemeente op "zwart zaad" komen te
zitten en daardoor de basis kerntaken als autonome bestuurslaag niet meer met
kracht en kwaliteit voor de inwoners te kunnen uitvoeren is de prangende vraag:
"Wat gaat en kan de Provincie als financieel toezichthouder hieraan op
korte termijn doen?"
Lebens: Momenteel staat nog niet vast dat de situatie zodanig is dat Mook en
Middelaar binnen afzienbare tijd de kerntaken niet kan uitvoeren. Uit de
begroting 2010 blijkt dat niet. Als de kadernota is ontvangen kan GS daarover
een oordeel vellen. De concept-kadernota liet – vóór behandeling in de raad –
voor 2011 en 2013 een beperkt overschot zien en voor de jaren 2012 en 2014 een
beperkt tekort. Zodra de conceptbegroting 2011 met de meerjarenraming 2012-2014
binnen is zal GS daar zeer nauwgezet naar kijken en zonodig met de gemeente in
overleg treden.

2.
Wessels: Heeft uw college op dit moment inzicht welke (wellicht vooral
kleinere) Limburgse Gemeenten deze malaise ook boven het hoofd hangt? Zo nee,
wilt U deze Quick Scan dan snel uitvoeren, nog voordat Provinciale Staten met
de begrotingsbehandeling aanvangen, en hieromtrent de Staten informeren? Want
misschien hebben we toch wel een zorgplicht die omgezet zou kunnen worden in
financiele ondersteuning.
Lebens: Gemeenten hebben op basis van de gemeentewet de plicht met een
sluitende begroting te werken. Dat betekent ombuigen, temporiseren of lasten
verhogen. De begrotingen 2011 komen nu binnen en worden nu beoordeeld. Op basis
daarvan kan een inschatting worden gemaakt hoe het met de gemeenten gesteld is.
Binnenkort zal ook duidelijk worden wat het nieuwe kabinetsbeleid betekent. Een
quick scan heeft nu geen meerwaarde en past niet in de toezichtsrol van de
provincie.

3. en 4.
Wessels: Welke zijn de voor- en nadelen van een artikel 12 gemeente? (D.w.z.
geen sluitende meerjarenbegroting en dus niet meer zelfstandig de broek kunnen
ophouden)
Wat zijn de consequenties en de spelregels nu in het geval van Mook &
Middelaar ook nog samen met Bergen en Gennep een Arhi procedure loopt?
Lebens: Voordeel van een art 12 status is dat een gemeente wat extra middelen
krijgt. Nadeel is dat uitgaven tevoren moeten worden doorgenomen met de
rijksinspecteur.
Een Art 12 status verschilt technisch niet veel van de huidige arhi-status qua
toezicht etc. Ook nu moeten uitgaven met instemming van de provincie plaats
vinden.

5.
Wessels: Heeft uw college hieromtrent, wellicht met de collega's in andere
Provincies, al of niet in IPO verband al overleg gevoerd, om in deze als
verantwoordelijk toezichthouder de strategie naar Het Ministerie van
Binnenlandse Zaken te bespreken. (Samen Sterk in het IPO)
Lebens: Ambtelijk is er voortdurend overleg met andere provincies. Er is
momenteel geen tendens bespeurbaar dat het kommer en kwel is. Maar ook voor
andere provincies geldt dat de begrotingen 2011 en meejrarenramingen 2012-2014
de komende tijd duidelijkheid moeten bieden.
De regisserende positie van de provincie in herindelingsvraagstukken is in het
concept-regeerakkoord duidelijk verwoord, ook de positie van de provincie i.z.
financieel toezicht.
Lebens stelt voor in overleg met collega Driessen op het moment dat het
regeerakkoord een feit is, de positie van bijvoorbeeld Mook en Middelaar te
bekijken en zonodig met de nieuwe minister in contact te treden.

Reactie Paul Wessels: ik ben blij dat het
voorgenomen kabinet de regierol van de provincie iz herindeling en robuuste
gemeenten niet afzwakt. Ik heb begrepen dat er gedacht wordt aan een bepaald
fonds, een landelijke noodpot voor gemeenten die in de problemen raken n.a.v.
cumulatie van omstandigheden zoals de crisis.