Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 november 2010

Algemene beschouwingen van D66 bij de begroting 2011 .

Op de
agenda staat dat we vandaag de begroting 2011 vast stellen.

Maar in
feite is dit niet meer dan een begroting tot aan de statenverkiezingen van
maart volgend jaar.

Ondanks
herhaaldelijk aandringen van onder meer de fractie van D66 en ondanks
toezeggingen van het college heeft GS besloten de bezuinigingen die we al meer
dan een jaar op ons af zien komen vooruit te schuiven tot na de verkiezingen.
De lastige boodschap die we de burgers en organisaties in onze provincie moeten
brengen houden we dus nog even achter de kiezen tot de kiezer naar de stembus
is geweest.

D66 vindt
dat onverantwoord. Maar wij vinden het vooral ook oneerlijk naar onze inwoners
toe. Wij willen een betrouwbare overheid zijn. Burgers en organisaties hebben
er recht op te weten wat hen te wachten staat. Zij hebben er recht op te weten
of wij alle toezeggingen en afspraken uit het verleden nog wel gestand kunnen
doen. Door niet nu maar pas na een coalitie-akkoord in
april of mei de bezuinigingen te concretiseren, worden zij nog eens extra
belast met een zeer korte tijdspanne waarbinnen de bezuinigingen dienen te
worden gerealiseerd. Mogelijk blijken dan bovendien bezuinigingsmaatregelen
niet of nog niet uitvoerbaar.

Het college
stelt dat de exacte omvang van de vereiste ombuigingen nog niet voldoende is
uitgekristalliseerd. Dat moge zo zijn als het om de preciese bedragen gaat.
Maar we weten al meer dan een jaar dat het zal gaan om ca eenvijfde van onze
begroting. En of het dan 18% of 22% wordt doet aan de urgentie niets af.

De provincie als ondernemer?

In de
algemene beschouwing bij de begroting 2010 en het debat over de voorjaarsnota
heeft D66 uitgesproken dat de overheid niet op de stoel van de ondernemer moet
gaan zitten. Ik heb het dan natuurlijk over de plannen m.b.t. Breedband.
Investeringen die het bedrijfsleven niet ziet zitten moet de overheid niet voor
zijn rekening gaan nemen.

Eurocommissaris
Kroes stelde onlangs in een artikel in Elsevier over overheidsinvesteringen in
breedband: "Ik pleit er alleen voor om de overheid
te laten bijspringen in die dunbevolkte en onherbergzame gebieden waar de
aanleg van internet commercieel onhaalbaar is.”

Daarbij doelde
zij stellig niet op onze provincie Limburg, die noch dunbevolkt noch
onherbergzaam is.

Bovendien
hebben we recent gezien dat alleen al het feit dat gesproken wordt over
omvangrijke investeringen door de provincie in breedband marktverstorend werkt.
Ik doel op het bedrijf dat afziet van investering in glasvezel in Weert vanwege
de plannen van de gedeputeerde om hier overheidsgeld in te stoppen.

Essentgelden

En dan de
Essentgelden. Het college weigert niet alleen te anticiperen op de teruggang in
inkomsten die onherroepelijk op ons afkomt. Voorgesteld wordt zelfs om nu al
vast de Essentgelden in te zetten om de begroting sluitend te krijgen. Als je
onaardig bent zou je dat potverteren kunnen noemen.

D66 vindt
dat we zo met deze reserves moeten omgaan dat

1.   
deze
waardevast in stand blijven

2.   
een
maximaal rendement wordt gehaald, niet alleen in geld uitgedrukt, maar vooral
gericht op duurzaam en maatschappelijk rendement.

Nu wordt ad
hoc één project van de grond getild zonder dat het rendement duidelijk is en
zonder dat enige afweging heeft plaatsgevonden van het rendement hiervan ten
opzichte van andere waardevolle projecten. En dan gaat het ons dus niet alleen
om financiële rendement. Bij deze afweging kiest D66
niet bij voorbaat voor deze breedbandinfrastructuur, maar bepleit zij een
afgewogen keuze uit een veelheid van alternatieven: van bijvoorbeeld sociale
infrastructuur tot verkeersinfrastructuur of ecologische structuurversterking.

Regiovisies

Dat er
zwaar weer op komst is geldt niet alleen voor de provincie, maar ook, of
misschien wel nog veel sterker, voor de gemeenten. Steeds meer gemeenten hebben
moeite het huishoudboekje op orde te krijgen. Bij de behandeling van de
voorjaarsnota heeft D66 al uitgesproken dat we eens goed moeten kijken of alles
wat in de verschillende regiovisies op papier is gezet wel haalbaar is. We zien
nu gemeenten afhaken als het om de financiering gaat. Volkomen begrijpelijk
kiezen ze er voor eerst de eigen financiën op orde te hebben. Zo zagen we bij
voorbeeld bij de regionale archiefdienst Midden-Limburg eerder dit jaar dat
gemeenten afhaakten.

Hoe ziet uw
college deze ontwikkeling?

Natuur

Natuur en
landschap zijn erg belangrijk voor Limburg. Van belang voor een goed
leefklimaat, als vestigingsfactor voor bedrijven en zeker niet in de laatste
plaats als grondstof voor toeristische en recreatieve bedrijvigheid. Daarmee
zijn natuur en landschap een belangrijke bron voor economische ontwikkeling.

Ondanks dat
nog niet exact bekend is wat de plannen van de nieuwe regering voor ons
allemaal gaan betekenen, een ding is duidelijk, de voltooiing van de EHS staat
op de tocht. Wat gaat de provincie doen, nu het Rijk een stap terug doet? D66
vindt dat we al zo ver op streek zijn dat het kapitaalvernietiging zou zijn om
nu te stoppen. Neem een voorbeeld aan Flevoland, dat zelf doorgaat met de
robuuste verbindingzones.

Investeren
in onze leefomgeving is een goed voorbeeld dat niet alleen financieel rendement
voorop staat, maar ook maatschappelijk rendement.

Particulier
natuurbeheer wordt aangedragen als oplossing om 
de wegvallende rijksoverheid op te vangen. In het verleden is dat geen
onverdeeld succes gebleken.

D66 is
bereid eventueel te kijken of natuurcompensatie binnen de EHS kan plaats
vinden. Kwaliteit gaat voor ons boven kwantiteit.

Maastricht Europese Culturele Hoofdstad 2018

D66 is bezorgd over de gevolgen van de bezuinigingen op
cultuur voor de kandidatuur van Maastricht als Europese Culturele Hoofdstad
2018. We krijgen signalen dat het politieke voortraject tot nu toe erg stroperig
verloopt. Zie ook het debat van afgelopen maandag in Heerlen. D66 hecht veel
waarde aan dit project, niet in 't minst omdat het een positieve impuls biedt
op het gebied van cultuur en toerisme en van de samenwerking tussen de steden
in de Euregio, binnen en buiten Nederlands-Limburg.

We vragen op welke termijn we van abstractie kunnen
overstappen naar concrete activiteiten en opdrachten zodat men aan de slag kan.

Essentieel is dat de kandidatuur niet verwordt tot een
papieren kandidatuur. De keus voor de kandidatuur is een volmondig ja of nee. Maar niets
daar tussenin!
Deelt GS de zorgen van D66 en hoe kijkt zij aan tegen een expliciet definiëren
van een point of no return? Een go or no go punt. Graag een concrete reactie
van uw college op het bovenstaande.

Tot slot

Aan het slot van de Algemene Beschouwing vorig
jaar refereerde ik aan deze statenzaal als de Salone del Gusto, zaal van de
goede smaak in de omgang met elkaar. (Na afloop prachtig geïllustreerd door
Ruben L. Oppenheimer.) Daarop hebben wij vanuit GS een notitie ontvangen
"Gezag komt door gedrag" over de wijze van vergaderen van Provinciale
Staten. En met het verzoek om dat in de eigen fractie te bespreken. Welnu, ik
heb dat gedaan en was er snel uit!

Ik leen daartoe een strofe uit een gedicht van Aar
Noordam, Rijmer des Vaderlands, dat hij schreef bij het overlijden van onze
D66-voorman Hans van Mierlo:

"Bedeesd besef ik: dit
is geen geflierefluit

noch kamerzwam, de eminence
grise

Staats-Minister trakteert ons
op exquise

idealen, ver boven dagelijkse
modderschuit."

Dat voorbeeld neem ik me ter harte.

Paul Wessels

12 november 2010