Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 februari 2017

Herindelingsgesprekken in Parkstad

Lees hieronder de inbreng van D66-fractievoorzitter Leon Vaessen over de herindelingsgesprekken tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 10 februari. 

Bij de voorjaarsnota wierp ik al eens de blik (ver) vooruit, naar een stip op de horizon voor de bestuurlijke indeling van Zuid-Limburg. In de gedachtewisseling met gedeputeerde Koopmans daarover in de beantwoording van het college concludeerden we dat de stappen die toen aanstaande leken, op provinciale steun konden rekenen. Wat D66 betreft zijn de herindelingen die we toen bespraken stappen in de goede richting. D66 is voor slagkrachtige gemeenten die zijn voorbereid op de toekomst.

De gesprekken over herindeling in de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn positief gelopen zoals vooraf gedacht: de gemeenteraden hebben een besluit genomen en een herindelingsontwerp aan GS aangeboden. D66 had erop gerekend dat in Heerlen en Landgraaf hetzelfde zou gaan gebeuren. Gezien de gebeurtenissen in het proces met betrekking tot Heerlen-Landgraaf kan D66 de stap van het college om de regie te nemen goed volgen.

Volgens D66 vraagt de inhoudelijke opgave waar gemeenten voor staan om grotere bestuurskracht. De op initiatief van de raden van Landgraaf en Heerlen uitgevoerde onderzoeken bevestigen dat en geven ook aan hoe dat te realiseren is. Het stedelijk gebied van Parkstad heeft te maken met uitdagingen die te vergelijken zijn met die van grote steden. Er zijn uitdagingen op het gebied van decentralisaties en ook in de opgaven met betrekking tot de versterking van de economische en sociale structuur in het gebied. Hiervoor is veel inhoudelijke kennis en kunde nodig, hetgeen vraagt om een gemeente met een grotere omvang. Een grotere omvang die ervoor zorgt dat de gemeente ook op de juiste prioriteitenlijsten terecht komt, ook ten opzichte van de landelijke politiek.

Uitgaande van het oorspronkelijk Landgraafse initiatief en de moties uit de Landgraafse gemeenteraad, is gedeputeerde Koopmans namens GS begonnen met het voeren van open gesprekken over de mogelijkheden van het versterken van de bestuurskracht in Parkstad met alle gemeenten in de regio.

Als we de gespreksverslagen lezen dan zien we dat sommige gemeenten een voorkeur voor zelfstandigheid hebben en er bij andere gemeenten ruimte is voor vervolggesprekken. D66 wil daar niet vooraf te veel richting aan geven. Ook die vervolggesprekken moeten immers een open karakter hebben. Daar waar al klip en klaar door gemeenteraden en colleges de wens voor zelfstandigheid is uitgesproken, is het voor D66 niet logisch om nog vervolggesprekken te voeren.

D66 wenst gedeputeerde Koopmans veel wijsheid en succes toe voor de gesprekken die hij nog gaat voeren in de regio en bespreken graag de balans die hij daarvan zal opmaken in een volgende Statenvergadering. Dat is ook het moment om als Provinciale Staten verder te gaan kijken naar welke stappen er gezet kunnen worden. Dan kijken we niet alleen naar de vraag welke gemeenten deel uitmaken van het gevolg, maar ook naar hoe het proces verder wordt ingericht en hoe mensen daarbij worden betrokken, zodat ze ook kunnen zien welke gevolgen dit heeft op wijkniveau.

Bij de voorjaarsnota haalde ik het liedje ‘Herindeiling’ van Joep Rademakers aan, die na allerlei onlogische combinaties te hebben gezongen, eindigde met één burgemeester in Zuid-Limburg. Ik hoop dat gedeputeerde Koopmans geen vooruitziende blik blijkt te hebben gehad in zijn reactie toen. Hij kwam ook terug op Joep Rademakers, ik citeer: “Hij heeft namelijk ook nog een liedje gemaakt dat heet: ‘De vreigelaer’ en ik denk dat het voorstel dat u heeft gedaan om er vier gemeenten van te maken of het idee dat u suggereerde, dat dit gaat leiden tot het veel zingen van het liedje ‘De vreigelaer’.”

D66 hoopt op open, constructieve gesprekken in het belang van de inwoners van het stedelijk gebied van Parkstad. Daarbij moeten vooral argumenten voor en tegen verdere samenwerking en/of fusie worden gewisseld, maar we hopen wel dat ook vooral dat gedaan wordt, argumenten wisselen in plaats van louter sentimenten.