Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Bijdrage Jaarstukken 2016

Lees hieronder de inbreng van D66-Statenlid Hans van Wageningen tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2016 op vrijdag 30 juni.

D66 wil uitvoering!

Als eerste de complimenten van D66 voor wat betreft de jaarstukken. We kunnen nu in één oogopslag zien wat de stand van zaken is: groen betekent geheel gerealiseerd, oranje deels en rood betekent niet gerealiseerd. Door de kleuraccenten zijn de jaarstukken inzichtelijker geworden. Sterker nog: de criteria voor het toekennen van die kleuren zijn expliciet gemaakt.

Deze jaarstukken doen verslag over het eerste hele jaar van de huidige coalitieperiode. D66 staat achter de voornemens waar me mee begonnen en we zien aan het vele groen in de jaarstukken dat er al veel van het voorgenomen beleid tot stand gekomen is. Dat betekent wat D66 betreft niet dat we al klaar zijn. D66 is pas tevreden als de Limburgers ook de vruchten van ons beleid plukken. Wat merken de Limburgers er van? Wat moet er worden bijgesteld? Vanuit deze gedachte heeft D66 de jaarstukken doorgenomen.

Ons economisch beleid is volop in uitvoering. We zien dat de provincie verbeteringen aanbrengt in de economische structuur van Limburg. Onder andere in de vorm van de Brightlands campussen. Wat ons bijzonder aanspreekt is dat we langdurig betrokken blijven. Dit is een verbetering ten opzichte van het verleden. Van de Transnationale Universiteit Limburg horen we enkel nog omdat een Belg erover begint als we daar op bezoek zijn. Over de Brightlands daarentegen horen we ieder half jaar op een gestructureerde manier via onze regeling grote projecten.  D66 hoopt op dat we bij het versterken van onze economische structuur ergens op een goudmijn stuiten. Op een maatschappelijke behoefte die de markt nog niet op waarde heeft geschat. Het zou intellectual property kunnen zijn. Of een investering in de infrastructuur van de toekomst. Volgende week zal D66 in het debat over de Voorjaarsnota ingaan op de mobiliteitsinfrastructuur van de toekomst en met de Statenwerkroep verduurzaming energienetwerken leggen wij een motie voor over de energienetwerken van de toekomst.

We zien in de Jaarstukken dat de samenwerking met VDL Nedcar heel concrete resultaten oplevert op het gebied van werkgelegenheid. Het is ook een succes op het gebied van internationale werkgelegenheid. Nederlands Limburgse autowerkers hebben hun vaardigheden aangescherpt door in Duitsland te werken en op het moment biedt Nedcar ook werk aan mensen uit België. Nog meer internationalisering van de arbeidsmarkt zou voor Limburg een goede zaak zijn. Dat roept de volgende vragen op voor gedeputeerde Beurskens. Wat kunnen we daarvan leren? Kan VDL Nedcar hiervoor als model dienen en wat zou dit betekenen voor onze rol als provincie?

Voorzitter, een vraag van vergelijkbare aard voor gedeputeerde Mackus over zilvergroene natuur. Zilvergroen Natuur is politiek nog volop in discussie, en D66 ziet dat er ondertussen in het veld gewoon natuur bijkomt die we op de kaart zilvergroen hebben ingekleurd.  Over 27 hectare zijn reeds afspraken vastgelegd bij de notaris. Op onze uitnodiging en met onze steun gaan andere partijen natuur toevoegen in Limburg. Hoe is dat gelukt? vraag ik gedeputeerde Mackus. Wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?

En dit punt krijgt in onze jaarstukken nog niet eens de kleur groen maar oranje omdat we in dit geval zeggen: groen in je jaarstukken is groen in het veld. Hulde.

Maar jammer genoeg gaat het niet altijd op deze manier. In veel gevallen betekent groen in de jaarstukken dat we stappen hebben gezet onderweg naar beleid “gerealiseerd” hebben. Voor de Limburgers is er pas iets gerealiseerd als ze er de vruchten van plukken. Dat is ook het spraakgebruik en D66 zou graag zien dat de manier waarop we in de jaarstukken rapporteren dichter bij het normale spraakgebruik komt.

Dat heeft te maken met de manier waarop we onze doelen stellen en de voortgang monitoren. En op initiatief van de Jaarrekeningcommissie is daar een aanbeveling over aan ons vandaag te nemen besluit toegevoegd.

Bij het gebruik van minder goed kwantificeerbare indicatoren, duidelijk te maken hoe voortgang hierop wordt gemeten of anderszins inzichtelijk wordt gemaakt.

Zoveel mogelijk gebruik te maken van outcome-indicatoren onder de 1e W-vraag aanvullend op de prestatie-indicatoren in de Programmabegroting en Jaarstukken.

Vraag aan gedeputeerde Koopmans van financiën. Kunt u zeggen over hoe u deze aanbevelingen ter harte gaat nemen.

En vanuit D66 heb ik daar een suggestie voor: Laten we de standaard als criterium opnemen: de Limburgers merken het. En dat we dan in de jaarstukken een duimpje toevoegen als aan dit criterium is voldaan. Hoe staat u daartegenover?

Voorzitter, dit lijkt Spielerei, maar zo is het niet bedoeld. D66 wil van beleid naar uitvoering en we hopen dat van rapportage op concrete tastbare resultaten een stimulans in die richting uitgaat. Uitvoering staat bij D66 hoog in het vaandel; beleid is niet meer dan de noodzakelijke voorbereiding. D66 gaat op de duimpjes letten; op wat onze inspanning voor de Limburgers oplevert.

Als we het zo doen, dan moeten we asbest wel gaan monitoren in termen van m2 verwijderd. Want merken de Limburgers het pas. Vraag aan gedeputeerde Prevoo: bent u bereid om de voortgang van uw beleid op deze manier te laten zien.

Voorzitter ik sluit af met een voorbeeld.

In de Toelichting op de Jaarstukken staat op pagina 19:

“Via het Groene Net en afspraken met de rijksoverheid benutten we actief de restwarmte die vanuit de Chemelot-site komt en zorgen wij voor de verwarming van de woonwijken in de directe omgeving.”

Helaas is dit nog geen realiteit! Chemelot is nog niet aangesloten op het Groene Net en de restwarmte van de Chemelot site wordt niet benut. Er is nog veel werk aan de winkel en in dit geval is een durfinvesteerder nodig. D66 zou er vóór zijn als de provincie of Enexis deze rol gaan vervullen. Het zou voor D66 een opgestoken duimpje waard zijn als die leidingen in de grond liggen en worden gebruikt.

Voorzitter, na deze kritische noten wordt het nu tijd voor het uitdelen van complimenten. Gelukkig is het niet moeilijk om daartoe aanleiding te ontdekken in de Jaarstukken.