Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 juli 2017

Bijdrage Voorjaarsnota 2017

De Voorjaarsnota is een kaderbrief waarin het college van Gedeputeerde Staten de hoofdlijnen van de voortgang van het provinciale politieke beleid schetst.

Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Leon Vaessen terug of bekijk het videofragment op onze Facebook-pagina!

 

Voorzitter,

‘De focus op uitvoering’. Voor D66 sluit dit naadloos aan op onze bijdrage van vorige week tijdens de behandeling van de jaarstukken 2016.

U herinnert zich het duimpje wel, al was het maar omdat collega Van Rey van de Volkspartij Limburg de lijn van het duimpje van collega van Wageningen nog even voortzette.

De kern van de boodschap van D66 vorige week was: ‘De Limburgers moeten merken wat de Provincie doet!’ Het komt dus aan op uitvoering. Precies daarop zet de voorjaarsnota in en u begrijpt dat D66 die inzet onderschrijft!

Een voorbeeld van waar straks echt de schop de grond in moet is de stedelijke ontwikkeling. Die bal ligt natuurlijk net zo goed bij de gemeenten als bij ons. D66 juicht in elk geval toe dat er inmiddels ook convenanten zijn met kleinere steden. De provincie levert maatwerk passend bij de opgaven van de verschillende gemeenten en D66 vindt het goed dat er extra middelen worden vrijgemaakt voor structuurversterkende ontwikkelingen in kernen met een regionale functie. Graag worden we geïnformeerd over de voortgang en realisatie hiervan. Kan het college toezeggen dit te doen en melden in welke frequentie?

Voorzitter, het gaat goed met de Limburgse economie, de Brightlands campussen blijven zich ontwikkelen en de koppeling met het MBO en het MKB begint steeds meer gestalte te krijgen. Kan het college over deze aspecten nog eens uitgebreid separaat rapporteren, bijvoorbeeld middels een informerend stuk of een notitie? D66 wil graag in beeld krijgen welke initiatieven er worden ondernomen op en rond de verschillende campussen, m.b.t. de ontwikkeling en aansluiting van MBO en MKB?

Het statenvoorstel m.b.t. financieringsinstrumentarium voor venture-capital zien we met belangstelling tegemoet. Het op weg helpen van spin-offs en startups van de campus-ontwikkelingen zijn belangrijke stappen op weg naar het verankeren van de Brightlands campussen in het totaal van de Limburgse economische structuur. Daarnaast ondersteunt D66 het beschikbaar stellen van extra middelen voor het MKB, binnen de lopende programma’s.

De ontwikkelingen rondom VDL Nedcar zijn heel positief voor de Limburgse werkgelegenheid. De Provincie speelt een belangrijke rol in de totale samenwerking met VDL, de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen en het Rijk, van ruimtelijke aspecten tot en met HRM, om te komen tot versterking van de duurzame concurrentiepositie en de duurzame verankering van VDL Nedcar in Born.

Voorzitter, de groei van het aantal arbeidsplaatsen in Limburg, met VDL Nedcar als voorbeeld voorop, stelt Limburg voor een grote opgave. D66 durft wel te stellen dat dit de belangrijkste Limburgse opgave is voor de komende jaren: hoe vullen we die arbeidsplaatsen in met Limburgers die nu nog op school zitten, Limburgers die zonder baan zijn komen te zitten, Limburgers die nu nog niet naar vermogen participeren op de arbeidsmarkt en met nieuwe Limburgers die nog bezig zijn met een proces van inburgering in de Limburgse samenleving?

Het kan toch niet zo zijn dat we straks eindelijk de werkgelegenheid hebben waar we sinds de mijnsluitingen om vragen, maar dat we de vacatures niet ingevuld krijgen? Zeker in combinatie met de wetenschap dat er nog te veel mensen om allerlei redenen niet optimaal participeren of kunnen participeren. Om duurzaam de vitale vestigingsfactor Human Capital op orde te krijgen is er dus werk aan de winkel!

Dat geldt niet alleen voor de ‘grote jongens’, ook de lokale en regionale MKB-ers hebben moeite met het vinden van geschikte mensen voor het werk wat er gedaan moet worden.

Een Provinciale rol is vanuit de economische en sociale structuurversterkende agenda’s evident.

Met oog op de vestigingsfactor enerzijds, maar vooral ook voor de Limburgers zelf, mensen die optimaal kunnen participeren, zitten lekkerder in hun vel, zijn gezonder, voelen dat ze ertoe doen, dat ze meetellen, ze hebben contact met elkaar, versterken zo de cohesie in, en voelen zich onderdeel van onze Limburgse samenleving.

Limburgse initiatieven op alle mogelijke schaalniveaus die een bijdrage leveren aan de aanpak van positieve gezondheid, arbeidsparticipatie, aanpak van de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt zijn van grote betekenis in deze opgave. D66 roept het college op open te blijven staan voor experimenten en partners de ruimte te bieden en te ondersteunen. Het is een continu ontwikkelingsproces waarin voortdurend geleerd wordt, door trial-and-error en door kennisdeling.

Als Staten zullen we wel moeten accepteren dat experimenteerruimte bieden, automatisch ook met zich meebrengt dat je niet vooraf in de kaders alles, inclusief de te realiseren opbrengst dicht kunt timmeren. Immers experimenteren houdt nu eenmaal in dat er ook zaken zullen mislukken, maar als we goed reflecteren en evalueren kunnen we daar alleen maar van leren en de verschillende aanpakken verbeteren en versterken. Kan het college zich hierin vinden?

In de ogen van D66 hoeven we ons niet te beperken tot Limburg of tot Nederland met het ophalen en ontwikkelen van de benodigde kennis en kunde voor deze opgaven, alleen al de werkgelegenheid over de grens in Duitsland en de grenspendel van oud-Ford Genk medewerkers naar VDL, maar ook de gedeelde sociaaleconomische en culturele historie in de teloorgang van de zware industrie en mijnbouw maakt ook hier samenwerken met onze Euregionale buren van belang. Gelukkig is dat een rode draad in Provinciaal beleid en zien we ook duidelijke aanknopingspunten in het coalitieakkoord van CDU en FDP in Noordrijn-Westfalen.

Voorzitter, nu ik deze buren toch benoem, het doet D66 veel deugd te lezen dat het deeltje van ons verkiezingsprogramma dat niet zijn weg vond naar het coalitieakkoord nu met dank aan voortschrijdend inzicht toch wordt opgepakt. De Euregionale partners zijn met Limburgse steun in gesprek over de transformatie van de Euregio Maas-Rijn naar een EGTS (red.: Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking). D66 roept op om in de vorming vooral ook het licht op te steken bij bestaande EGTS, zoals Lille-Kortrijk-Tournai en SaarMoselle.

De leden van de EGTS stemmen zelf af welke projecten, programma’s of grensoverschrijdende beheers-initiatieven door de EGTS worden uitgevoerd. Dit kan op allerlei beleidsterreinen van openbaar vervoer, onderwijs, veiligheid tot en met zorg, energie of in de ruimtelijke ontwikkeling. Afhankelijk van wie de leden zijn en welke bevoegdheden ze hebben. U begrijpt dat D66 meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor de voortgang. Kunt u toezeggen hierover te rapporteren en kunt u aangeven in welke frequentie?

Voorzitter, ik ga afronden met twee moties die we gaan indienen.

Onze energievoorziening ziet er over 30 jaar zeer zeker anders uit dan nu. Het stoken van aardgas zal niet meer de standaard manier zijn waarop Limburgers hun woningen verwarmen. Dat betekent ook iets voor de energienetwerken, waarvan de Provincie, via Enexis mede-eigenaar is.

Een werkgroep met collega’s Van Wageningen, Quaedflieg, Housmans, Brugman, Werry en Houben heeft zich gebogen over de vraag hoe we onze energienetwerken toekomstbestendig kunnen maken.

Voordat er concrete maatregelen kunnen worden genomen, moet er duidelijk zijn welke kant de duurzame energie transitie opgaat. Verwarmen de Limburgers hun ruimten straks met behulp van elektrische waterpompen? Zetten we duurzaam opgewekte elektriciteit om in waterstof? Of maken we gebruik van geothermie of industriële restwarmte? Zijn er nog hele andere mogelijkheden?

Het zou heel goed kunnen dat het beste alternatief voor aardgas per regio in Limburg verschilt.

D66 vraagt daarom namens de werkgroep bij motie om een onderzoek naar deze vragen. De uitkomsten moeten een basis bieden waarop gemeenten en de Provincie beleid kunnen formuleren. Voor marktpartijen en Enexis moet het mogelijk zijn hierop investeringsbeslissingen te baseren, bijvoorbeeld: waar is mijn risico het kleinst als ik investeer in een warmwaterleiding?

Voorzitter, u merkt het al, verduurzaming is voor D66 een belangrijk issue. Daarom nog een motie van onze kant. Al aangekondigd bij het formuleren van de zienswijze op de jaarstukken en begrotingen van de RUD Zuid-Limburg in de commissie FEB van 2 juni.

De RUD’s hebben goede ervaringen opgedaan met optreden als energieconsulent, op momenten dat ze als toezichthouder of handhaver een instelling of bedrijf bezoeken. Ze hebben een succesvolle pilot uitgevoerd in de zorg. D66 ziet graag dat de Provincie met de andere partners en de RUD’s gaat verkennen wat de mogelijkheden zijn voor het meer structureel uitvoeren van deze rol door de RUD’s. We geloven dat we hiermee een echte bijdrage kunnen leveren aan energiebesparing door instellingen en bedrijven.