Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 september 2017

Schriftelijke vragen over Evaluatie Actieplan Stalbranden

D66 stelt schriftelijke vragen over de Evaluatie van het Actieplan Stalbranden en de gevolgen daarvan. D66 heeft de veiligheid van veestallen hoog in het vaandel staan. Wij zijn dan ook van mening dat snel moet worden geacteerd op de conclusies uit het evaluatierapport. Vooral ten aanzien van oudere veestallen is nog veel veiligheidswinst te behalen.

 Evaluatierapport

Uit het evaluatierapport blijkt dat het brandveiligheidsbewustzijn verbeterd is; een goede zaak volgens D66. Het rapport concludeert verder dat bij nieuwbouwstallen de brandveiligheid is verbeterd (voornamelijk door nieuwe bouwvoorschriften), terwijl bij bestaande stallen een geringe verbetering is te zien. Dat laatste zou komen door toename van keuringen van technische installaties, het ontwikkelen van veiligheidsnormen (NEN-normen) voor veestallen en het opnemen van brandpreventie in keurmerken. Uit het rapport blijkt echter dat er – vooral bij bestaande veestallen – nog veel winst te behalen is.

Toezicht & veilig ruimtelijk beleid

De regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten toezien op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften. Hierom vraagt D66 het college van GS om – in samenwerking met gemeenten – te borgen dat de RUD’s hiervoor de benodigde capaciteit hebben. Hiernaast stelt het evaluatierapport dat brandveiligheid van veestallen als relevante factor moet worden beschouwd in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Juist hiervoor staat de Provincie aan de lat. D66 vraagt daarom of het mogelijk is om binnen de provinciale Omgevingsverordening te regelen dat er geen nieuwe brandveilige stallen bij of naast een oude brandonveiligere stallen worden gebouwd waardoor de nieuwe stal per saldo minder brandveilig wordt (door het risico van overslaande brand).

Brandveiligheid bestaande stallen

Hoewel staatssecretaris Van Dam heeft aangekondigd te zullen onderzoeken welke aanvullende brandveiligheidseisen voor van bestaande stallen genomen kunnen worden, lijkt het nog lang te duren voordat dergelijke maatregelen het daglicht zullen zien. D66 vraag het college daarom tenslotte om – eventueel in overleg met de agrarische sector – te bekijken welke verbeteracties op de korte termijn kunnen worden genomen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen.