Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 mei 2020

Zorgen om situatie mestverwerker Argo America

De Limburger berichtte onlangs dat het mestverwerkingsbedrijf Agro America BV zich jarenlang niet aan de vergunningsvoorschriften heeft gehouden.

D66 is bezorgd om de gezondheid van de omwonenden en wil graag van het College weten wat zij aan de situatie gedaan heeft en zal gaan doen, om aan deze onwenselijke situatie een eind te maken. Samen met GroenLinks hebben wij de volgende vragen aan het College gesteld:

1. Uit de berichten van De Limburger blijkt dat het betreffende bedrijf zich jarenlang niet aan de vergunningsvoorschriften heeft gehouden. Er worden verschillende soorten overtredingen gemeld. Kunt u ons inzicht geven in de overtredingen en de datum waarop die overtredingen zijn vastgesteld? Hoe lang is het bedrijf al in overtreding van deze voorschriften? Was uw College van meet af aan op de hoogte van deze overtredingen?

2. De overheid heeft de verplichting burgers tegen dit soort praktijken te beschermen. Falend overheidstoezicht en ontoereikend overheidsoptreden heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het verleden reeds doen concluderen dat overheden in strijd is met de mensenrechten handelden. De gezondheid van de omwonenden lijkt op basis van hetgeen er in De Limburger wordt gemeld in het geding te zijn. Met name de volgende paragraaf is zorgwekkend: “Ook beschikt Willems in enkele gebouwen niet over een verplichte luchtwasser. Daardoor wordt waterstofsulfide de lucht ingeblazen zonder rekening te houden met de omwonenden. Dat is een giftig gas met de geur van rotte eieren. ‘Dat wordt een sluipmoordenaar genoemd’, schrijven de inspecteurs van de Regionale Uitvoeringsdienst RUD. Zij maken zich grote zorgen over de gezondheid voor omwonenden.” Hoe verklaart uw College, in het licht van vorenstaande, dat nu pas handhavend wordt opgetreden?

3. Ten aanzien van de nieuw te verlenen vergunning wordt in De Limburger geschreven dat de nieuwe vergunning afgelopen week al verleend zou worden. Is de vergunning daadwerkelijk verleend? Zo neen, op welke termijn verwacht uw College de vergunning te gaan verlenen? Zo ja, heeft uw College aandacht voor de terugkerende overtredingen van dit bedrijf? De passage: “Henk Willems reageert laconiek en belooft alle problemen op tijd te verhelpen. Ook zegt hij: „Ik heb op bestuurlijk niveau goede contacten en ik ga er vanuit dat we een oplossing vinden.” is zorgwekkend. Bent u het met GroenLinks eens dat de enige oplossing is, is dat het bedrijf niet in strijd handelt met de vergunningsvoorschriften en dat niet naleving in de toekomst geen kans meer mag hebben? Hoe zal uw College er in de toekomst voor zorgen dat dit bedrijf de vergunningsvoorschriften zal naleven?

4. Hoe staat uw College tegenover de mogelijkheid om het bedrijf te verhuizen naar een geschikte locatie op een bedrijventerrein?  In het Statenvoorstel “Koers naar de toekomst, Provinciaal beleidskader voor de Limburgse landbouw en agrifoodsector” schrijft uw College dat u het beleid inzake transitie van de veehouderij, en dan met name het uitvoeringsprogramma vitale veehouderij handhaaft. Onderdeel daarvan is vermindering van het aantal mensen dat geuroverlast ondervindt. Indien uw college de vergunning afgeeft zonder de mogelijkheid van verplaatsing met de vergunningaanvrager te bespreken, kunt u dan verklaren of en hoe u uw woorden en daden met elkaar wenst te rijmen?

5. In hoeverre past het verlenen van een vergunning aan mestverwerker Willems volgens uw College in het eerder toekennen van een regiodeal van 17,5 miljoen Euro voor Noord-Limburg als gezondste regio? Wij vernamen ook dat de gehele gemeenteraad van Horst aan de Maas d.d. 19 mei 2020 vragen m.b.t. deze gehele kwestie heeft gesteld aan uw College.

6. Wat is uw reactie op de ingekomen brief van 19 mei 2020?