Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 februari 2021

In memoriam Tjeu Kusters

Tot ons verdriet is Tjeu Kusters op 30 januari jongstleden overleden.

Tjeu, een Limburgse D66’er van het eerste uur, werd in januari 1940 in Geleen geboren. Vele jaren was hij namens D66 actief als lid van Provinciale Staten van Limburg, van 2 juni 1982 tot 26 maart 1999. Vanaf 1 februari 1991 was hij tevens fractievoorzitter van de Limburgse Statenfractie van D66. Ook zat hij jaren in het landelijke hoofdbestuur van D66.

In zijn jaren in de Limburgse politiek heeft Tjeu altijd gestreden voor meer openheid en een veel verstandigere omgang met ons milieu en onze directe leefomgeving.

Of het nu ging om de geluidszonering rond DSM, de verkoop van de Maasplassen, mestproblematiek of de uitbreidingsplannen van de luchthaven. Tjeu ijverde steeds voor het milieubelang, de belangen van omwonenden en voor een zorgvuldige en transparante Statenbehandeling van voorstellen in deze dossiers. Zorgvuldigheid en openheid lieten in zijn ogen nogal eens te wensen over.

Tjeu was ook niet bevreesd de confrontatie te zoeken met de landelijke volksvertegenwoordiging wanneer er in zijn ogen te Randstedelijk werd geopereerd. Tijdens een partijbijeenkomst in Sittard in januari 1981 werd Kamerlid Gerrit Jan Wolffensperger er door een aantal D66’ers op gewezen dat er buiten de Randstad ook mensen woonden. Tjeu vroeg daar met name aandacht voor het realiseren van goede verbindingen tussen Limburg en Duitsland: “Een betere bereikbaarheid van de Randstad zal best belangrijk zijn, maar Limburg mag niet vergeten worden”, aldus Tjeu. Daaruit blijkt ook dat Tjeu de Limburgse positie in de Euregio van groot belang vond.

Daar kon hij ook met humor aandacht aan besteden. In 1992 was er in de Staten discussie over het mogelijk invoeren van een nieuw Limburgs Volkslied. PNL stelde voor dat in het Limburgs te doen. Het IKOL, een provinciale welzijnsinstelling, stelde in diezelfde week in een nota voor de Engelse taal verplicht te stellen op alle scholen voor vervolgonderwijs in de hele Euregio.

Tjeu zei er op een partijbijeenkomst tot hilariteit van de leden dit over: “Als we ons huidige volkslied dan tóch zo nodig moeten veranderen, laten we het dan maar meteen in het Engels doen. In aansluiting dus op hetgeen het IKOL nu zo graag wil. Dan heeft tenminste de bevolking in de héle Euregio er nog wat aan.”

Na zijn Statenwerk bleef Tjeu een betrokken lid van D66, op afdelings- regionaal en landelijk niveau bleef hij de vergaderingen en congressen bijwonen en van afgewogen en op veel ervaring berustende inbreng voorzien.

Bij het 50-jarig jubileum van D66 in 2016 werd er door D66 Limburg in een fietstocht langs alle afdelingen, in elke afdeling een ‘lokale held’ in het zonnetje gezet. Voor de afdeling Westelijke Mijnstreek was dat Tjeu Kusters.

 

Het bestuur en de fractie wensen Benny en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit grote verlies.