Steun ons en help Nederland vooruit

Voor een thuis voor iedereen

Klik hier om terug te gaan naar de verkiezingspagina.

Onderstaande paragraaf is een uittreksel uit het Verkiezingsprogramma 2019-2023 van D66 Limburg.

Een aantrekkende economie met behoefte aan bedrijfskavels, een grote vraag naar starterswoningen, wegen om die met elkaar te verbinden, nieuwe energie met windmolenparken of zonneweides en het stijgende percentage leegstaand agrarisch en ander vastgoed. De juiste afweging maken in de manier waarop we omgaan met de ruimte waarin we leven is voor D66 juist nu een van de belangrijkste kerntaken van de provincie.

D66 gaat voor een hoogwaardig leefklimaat. De kracht van Limburg zit in haar omgeving: een plek waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Een gezonde omgeving als voedingsbodem voor talent en ontwikkeling. Een levendig Limburg, waar je thuis wil blijven komen: nu en in de toekomst.

Ruimtelijke ordening en de Omgevingswet

Een omgeving met kwaliteit: daar staat D66 voor. We zetten in op afwisselende gebiedsontwikkelingen, waarbij bebouwd gebied leefbaar, bereikbaar en duurzaam is en natuur krachtig wordt bevorderd. We nemen we in het omgevingsplan niet alleen de minimale normen op maar geven we aandacht en ruimte voor een veilige en gezonde omgeving.

Wat D66 betreft redeneert de provincie vanuit kansen en is er ruimte voor innovatie, ondernemen en ontwikkeling. Die innovatie moet toekomstbestendig zijn en ervoor zorgen dat ontwikkelingen zo min mogelijk ten koste gaan van hun omgeving, of het nu gaat om luchtkwaliteit of de vogelpopulatie. We willen innovatieve, duurzame initiatieven ondersteunen en minder duurzame alternatieven ontmoedigen.

 • D66 wil de nieuwe omgevingswet inzetten bij de ontwikkeling naar een circulaire economie en duurzame omgeving. Dat begint met ambitie: we willen dat Limburg in 2050 veel minder uitstoot, meer schone lucht en schoon water heeft en volledig circulair is. Dat gaat niet vanzelf: daarom leggen we hiervoor de komende vier jaar actief de basis in ons beleid.

Meer invloed van mensen op hun eigen omgeving, meer ruimte voor initiatief en een overheid die aan de voorkant meedenkt: de uitgangspunten van de omgevingswet zijn waar D66 voor staat. D66 wil dat de burger juist nu meer ruimte krijgt om mee te denken, praten en besluiten over ruimtelijk beleid. Bij nieuwe plannen maar juist ook daarna.

 • D66 wil ruimte maken voor de omgeving om initiatief te nemen voor hun omgeving. Bijvoorbeeld door coöperatievorming te ondersteunen, nieuwe manieren van dialoog, of samenwerken aan ruimtelijke plannen of gebiedsontwikkelingen mogelijk te maken.
 • D66 pleit daarom voor het instellen van één toegankelijk en overzichtelijk, digitaal platform voor de inwoner van Limburg. Op dit burgergerichte platform zijn ruimtelijke initiatieven en aanvragen voor vergunningen in hun omgeving toegankelijk ontsloten en worden alle mogelijkheden voor reactie, meedenken, doen of deelnemen en investeren overzichtelijk en toegankelijk gemaakt.
 • D66 wil actief op zoek naar nieuwe, innovatieve, mogelijk digitale manieren voor dialoog met de omgeving, juist nadat besluitvorming heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld voor het melden van overlast of meten van luchtkwaliteit.

Wonen

In Limburg moet iedereen zijn thuis kunnen vinden: van jong tot oud, of je nu wil huren of kopen, liefst zo duurzaam en energieneutraal mogelijk. De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar: dat is het doel. Iedereen die Limburger is of wil worden moet zich kunnen vestigen in die omgeving en woning die bij hem past.

Wat D66 betreft heeft de provincie als middenbestuur eens te meer een rol in het creëren van en anticiperen op beweging op de woningmarkt, juist daar waar deze onvoldoende op gang komt. Zowel in het mogelijk maken van maatwerk in ruimtelijke zin als het ondersteunen van de beweging in financiële zin, door revolverend te investeren.

 • D66 wil dat de provincie haar rol pakt en in gesprek gaat met gemeenten én ontwikkelaars om die plannen die niets toevoegen te schrappen en ruimte te creëren voor die initiatieven waar behoefte aan is;
 • D66 wil dat de provincie het grotere geheel overziet en ruimte schept waar nodig. Dat ze voorkomt dat gemeenten elkaar beconcurreren, geblokkeerd worden door irrealistische plannen óf dat er gebouwd wordt voor leegstand en daarbij aandacht heeft voor voldoende woningen voor statushouders en arbeidsmigranten;
 • Dat doet de provincie onder andere door scherp te blijven monitoren hoe de Limburgse woningmarkt ervoor staat en kennis van binnen én buiten Limburg, proactief te delen.
 • Veel ruimtelijke bevoegdheden liggen bij gemeenten: D66 wil dat de provincie alleen daar ruimte pakt en maakt waar nodig is.

De provincie Limburg heeft daarbij de luxe van een eigen vermogen. D66 wil dat de provincie dat vermogen (revolverend) investeert in initiatieven die bijdragen aan het Limburgse leefklimaat, waarvan wonen een belangrijk onderdeel is.

 • D66 wil de startersleningen voortzetten en uitbreiden naar alle Limburgse gemeenten, ook Heerlen, Maastricht, Simpelveld en Valkenburg aan de Geul die nu (nog) niet (meer) meedoen.
 • D66 wil dat, indien blijkt dat er in andere tekortsectoren, zoals levensloopbestendige woningen, kleine belemmeringen zijn die met een ondersteunend en verstandig financieringsinstrument vergelijkbaar met de starterslening kunnen worden weggenomen, de provincie actief op zoek gaat naar mogelijkheden om deze aan te bieden, alleen of met partners.

D66 vraagt daarbij expliciet aandacht voor de huisvesting van studenten. Bij economisch beleid voor kennisinfrastructuur en economische innovatie hoort een bredere visie voor een omgeving waarin talent tot bloei kan komen. Om een aantrekkelijke regio voor talent te zijn én blijven moeten de mogelijkheden om te wonen passen bij de andere kansen voor studie of werk. D66 wil dat de provincie actief ruimte maakt voor talent en met gemeenten en corporaties in gesprek gaat over bijpassende huisvesting.

Behalve voor het kopen van woningen, heeft D66 ook aandacht voor de huurmarkt waar grote tekorten zijn ontstaan. In Limburg huren meer mensen te duur scheef, dan te goedkoop.

 • D66 wil onderzoeken welke financiële mogelijkheden de provincie heeft om door vermogen revolverend te investeren ruimte te creëren in de Limburgse huurmarkt. Juist in de tekortsectoren in het lage en middenhuursegment.
 • Bijvoorbeeld door een ‘Provinciaal Woonbedrijf’ op te richten dat het Limburgse vermogen laat renderen door te investeren in duurzame huurwoningen in het middensegment. Dit ‘Provinciaal Woonbedrijf’ moet ook mogelijkheden creëren voor mensen met een speciale, tijdelijke woonbehoefte, zoals studenten, mensen die net uit een relatie komen en arbeidsmigranten.”

Beweging op de woningmarkt gaat wat D66 betreft niet alleen over meer bouwen en nieuwe, bakstenen woningen. Na 2040 neemt de groei af en op het platteland ontstaat veel leegstaande agrarische bebouwing. D66 wil dat de provincie ook daarop anticipeert, voor een evenwichtige woningmarkt.

 • D66 wil dat de provincie de gemeenten, waar nodig, helpt om de regels zo aan te passen dat herbestemming gemakkelijker wordt.
 • D66 wil dat de provincie ook innovatieve, mogelijk tijdelijke vormen van huisvesting onderzoekt en mogelijkheden voor maatwerk creëert: tijdelijke bebouwing als TEMPY of bijvoorbeeld Tiny Houses. Ook dit zou lucht kunnen creëren in de tekortsectoren, of een opdracht kunnen zijn aan het mogelijk te vormen ‘Provinciaal Woonbedrijf’.
 • Texel werkte in recordtijd zijn wachtlijst voor sociale huurwoningen weg door 100 tijdelijke units te bouwen. D66 wil dat de provincie, met corporaties en gemeenten, op zoek gaat naar innovatieve, mogelijk tijdelijke oplossingen voor woonurgenten en indien nodig maatwerk en versnelling mogelijk maakt.

Luchtkwaliteit

Omgerekend rookt iedere Nederlander 5 tot 6 sigaretten per dag aan fijnstof, roet en stikstofoxiden, zonder het te willen of weten. Dat is ongezond, zorgt voor klachten en maakt ons vatbaar voor longziekten. D66 zet in op een gezonde leefomgeving waarin iedere Limburger schone lucht kan inademen en streeft daarom in alle keuzes die de provincie maakt naar duurzame en gezonde alternatieven.

 • D66 wil de luchtkwaliteit in Limburg effectief monitoren om deze op termijn mee te kunnen wegen in besluiten voor ruimtelijke ontwikkelingen of de evaluatie daarvan;
 • D66 wil dat de provincie samen met gemeenten richtlijnen ontwikkelt voor het voorkomen van CO2-uitstoot bij bouwontwerpen.

Transformatie-opgave

In de binnensteden van Venlo, Sittard-Geleen en Heerlen is meer dan 15 procent van de winkelpanden niet ingevuld. Begin 2018 stonden in Limburg 139 gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals buurthuizen, leeg. Op het platteland komt de komende vier jaar een aanzienlijk deel van de agrarische bedrijfsruimte vrij.

Een gedeelte van al deze vormen van vrijkomend vastgoed zal in de toekomst mogelijk niet meer (kunnen) worden ingevuld, of is niet toekomstbestendig (te maken). De boer in het buitengebied, de kleine ondernemer in de binnenstad en een groeiend percentage huizenbezitters hebben daarmee, in de basis, hetzelfde probleem: ze bezitten vastgoed dat niet meer van deze tijd is maar moeilijk te verkopen of transformeren. D66 wil dat de provincie aandacht heeft voor deze transformatieopgave in de breedste zin des woords;

 • D66 wil dat de provincie alle vormen van vrijkomend vastgoed inzichtelijk maakt en deze meeneemt als uitgangspunt voor het vormen van een visie in gesprek met de regio’s.
 • Waar herbestemming of herontwikkeling plaatsvindt, wil D66 dat de provincie maatwerk biedt op een verstandige manier: de vraag of een ontwikkeling op een plek past, blijft uitgangspunt.
 • Als voor deze transformatieopgave al beleid of maatregelen als een sloopfonds aan de orde komen, vindt D66 dat de vastgoedeigenaren, banken en andere partijen die betrokken waren bij het creëren van dit probleem minstens zo’n grote rol hebben bij het oplossen als de (gezamenlijke) overheden.
 • Wanneer gedacht wordt aan een ondersteuning in sloop- of transformatiekosten, zou dit wat D66 betreft voor alle vormen van vrijkomend of leegstaand vastgoed moeten gelden.

Bij de transformatie-opgave van Limburg in brede zin maar zeker die van de gebouwde omgeving, vraagt D66 expliciet aandacht voor een duurzame afweging met aandacht voor de CO2-balans. Juist nu niet al het vastgoed opnieuw ingevuld kan worden, is wat D66 betreft zo hergebruik en herontwikkeling het streven. Zo circulair mogelijk (her)bouwen of ontwikkelen, het verleden gebruiken voor de toekomst: dat vraagt om een langetermijnvisie en een consequente, duurzame afweging.

In Limburg bestaan mooie initiatieven om bijvoorbeeld door middel van blockchain, materialen een waarde toe te kennen, zodat eigenaren, ontwikkelaars en omgeving een bewuste keuzes kunnen maken voor hergebruik. Limburgse gemeenten hebben veel ambitie op het gebied van duurzaamheid en bijvoorbeeld energie- of klimaatneutraal opereren in de toekomst. D66 wil gemeenten én innovatieve initiatieven op dit vlak van harte ondersteunen en de provincie zelf actief het juiste voorbeeld laten geven.

 • D66 wil dat de provincie een duurzame afweging met (her)gebruik van materialen stimuleert, bijvoorbeeld in haar eigen aanbestedingen, wanneer de provincie investeert in het (ver)bouwen van vastgoed of dit subsidieert.
 • D66 wil dat de provincie zich, bijvoorbeeld zoals met het IBA-platform, inspant om de juiste tools en inzichten te ontsluiten die duurzame afweging en de kansen voor hergebruik mogelijk maken.
 • D66 wil dat de provincie inzet op dynamiek in de regio’s, actief kennis deelt en geslaagde initiatieven op dit vlak helpt opschalen.

Laatst gewijzigd op 7 maart 2019