Steun ons en help Nederland vooruit

Voor het allerbeste onderwijs

Klik hier om terug te gaan naar de verkiezingspagina.

Onderstaande paragraaf is een uittreksel uit het Verkiezingsprogramma 2019-2023 van D66 Limburg.

D66 staat voor een Limburg van kansen. Waar het goed leven is: nu en in de toekomst. We investeren in de Limburgers van nu én in die van morgen. In het prikkelen van nieuwsgierigheid, ontwikkelen van talent en stimuleren van gezond leven en bewegen: van jong tot oud. Niet achteraf problemen constateren of oplossen, maar investeren in ontwikkeling van jongs af aan.

We dromen van morgen maar beginnen vandaag. Met investeren in de jongste Limburger: in gezond en veilig opgroeien. In leren, bewegen en beleven voor hen en al die andere Limburgers. In ‘Active Ageing’: juist voor de oudere Limburger kansen om mee te doen en te bewegen. Met kansen in Limburg en over de grens: en de vaardigheden, zoals buurtaal, om die te kunnen verzilveren. Een gezond Limburg waar het voor iedereen fijn leven is en waar genoeg te beleven is, met cultuur, sport en erfgoed voor de toekomst.

Voorschoolse educatie: van 0 tot 4

In de eerste 4 levensjaren van kinderen wordt een belangrijke basis gelegd. Veilig en gezond opgroeien is niet overal vanzelfsprekend. D66 wil dat alle Limburgse kinderen zo gezond mogelijk opgroeien en van jongs af aan geprikkeld worden om zichzelf op hun eigen manier te ontwikkelen. Voor bijvoorbeeld taalontwikkeling zijn de eerste vier jaar van je leven essentieel.

 • D66 wil dat de provincie onderzoekt of ze, samen met het Rijk en gemeenten maar bijvoorbeeld ook consultatiebureaus en bibliotheken, een bijdrage kan leveren aan gezond en gelukkig opgroeien en ontwikkelen, voor de jongste doelgroep.
 • Voorkomen is beter dan genezen: D66 wil bekijken hoe onderwijs en zorg (bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg, Centrum Jeugd en Gezondheid) beter preventief samen kunnen werken.

Integrale kindcentra

De Rank in Baarlo, De Geluksvogel in Maastricht: in Limburg ontstaan steeds meer ‘Integrale KindCentra’ (IKC) waar kinderen van 0 tot 13 met elkaar spelen, leren en zichzelf ontwikkelen. Scholen kunnen zich, met zorgpartners maar bijvoorbeeld ook bibliotheken, ontwikkelen tot een veel bredere ontmoetings- en signaleringsplaats met laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheden voor ouders. Daarvoor zijn in eerste instantie gemeenten, scholen en zorgpartners voor aan zet.

 • Wat D66 betreft ondersteunt de provincie het ontstaan van dit soort initiatieven in de aanjaagfase: met kennisdeling en bijvoorbeeld het fonds ‘sociale innovatie’ dat later in dit hoofdstuk aan bod komt.

Primair en voortgezet onderwijs

Dankzij D66 is er deze coalitieperiode voor het eerst geïnvesteerd in primair en voortgezet onderwijs en de basis gelegd voor structurele samenwerking en kennisdeling door heel Limburg. Hoewel de provincie geen formele rol heeft op het gebied van onderwijs, is het Limburgse onderwijs een belangrijke partner voor de provincie in de uitdagingen waar Limburg voor staat. D66 wil dat de provincie partner is en blijft van het onderwijs.

Voor D66 is de leraar en leerling het uitgangspunt. Van radicalisering tot dyslexie, passend onderwijs, mindfulness of programmeren: er wordt vaak een beroep gedaan op het onderwijs en de leraar. De administratieve druk is stevig en de klassen zijn groot. D66 wil het Limburgse onderwijs de lucht, ruimte en middelen bieden om in die omstandigheden toch te ontwikkelen, verbeteren en innoveren, zonder extra druk op te leggen.

Onderwijsinnovatie komt niet uit een lab, van een adviesbureau of beleidsnota maar vindt plaats in de klas. Het Limburgse onderwijs wordt gemaakt door de leraar, schooldirecteur en de leerling zelf: D66 wil hen actief de middelen en ruimte bieden om het verschil te maken.

 • D66 wil de komende periode blijven investeren om ruimte te maken voor onderwijsvernieuwing, met de leraar als uitgangspunt. We geloven in een bescheiden rol van de provincie als aanjager, die niet bepaalt wat er gebeurt maar inspireert, kennis deelt en investeert in projecten die door scholen en hun partners worden ontwikkeld.
 • De provincie maakt, wat D66 betreft, in nauwe samenwerking met de Limburgse onderwijspartijen, actief ruimte voor de leraar om te experimenteren, innoveren en verbeteren. In financiële zin met subsidies, in ondersteunende zin door het verbinden van partijen en delen van kennis, onder andere door de Educatieve Agenda Limburg of ‘de OnderwijsWerkplaats’.
 • Daarbij is wat D66 betreft expliciet aandacht voor buurtalen en grensoverschrijdende samenwerking, projecten en stages, om Limburgse leerlingen hun kansen aan beide kanten van de grens te laten verzilveren.

Talentontwikkeling

Chantal Janzen, Max Verstappen, Lieke Martens, Paul van Loon of Sharon Kovacs: allemaal Limburgs talent. Of je later nu actrice, Formule-1-held, profvoetbalster, schrijver of zangeres wil worden: het begint met een droom. D66 wil investeren in die dromen van iedere Limburger. We zetten talentontwikkeling centraal: zodat iedere Limburger boven zichzelf uit kan stijgen en zijn talent kan ontwikkelen, in welke richting dan ook.

Ieder kind komt vanuit een andere voorgeschiedenis en met andere vaardigheden op school. D66 staat voor onderwijs dat kinderen prikkelt het beste uit zichzelf te halen. Daarom wil D66 investeren in onderwijs dat kinderen behalve de vaardigheden in het curriculum ook uitdaagt haar talenten te ontdekken: of dat nu muziek, sport, programmeren of toneel is. Dat is niet vanzelfsprekend: juist daarom wil D66 dat kinderen in Limburg op school de kans krijgen zoveel mogelijk van de wereld te ontdekken.

Met programma’s als DOOR! Meer muziek in de klas, Cultuureducatie met Kwaliteit, het Techniekplan en projecten als de Gezonde Basisschool voor de Toekomst, is tijdens de afgelopen coalitieperiode een goede basis gelegd voor samenwerking tussen onderwijs en buitenwereld: van cultuur tot muziekverenigingen, bedrijven en ondernemers.

 • D66 wil in de komende periode deze programma’s verder ontwikkelen en de samenwerking met het Limburgse onderwijs verder vorm geven in één programma voor talentontwikkeling, in een doorlopende leerlijn van basis- naar middelbare school.
 • Belangrijk is voor D66 daarbij het verbinden van de buitenwereld met de school. D66 wil kinderen kennis laten maken met zowel bedrijven als verenigingen en initiatieven in de omgeving. Om hun talenten zowel binnen als buiten de school verder te ontwikkelen: of dat nou judo, metselen, trombone spelen, programmeren, schilderen, atletiek, scouting of toneelspelen is.

Gelijke Kansen

Verschil moet er niet zijn, dat moet je maken. Uit het jaarlijkse rapport van de onderwijsinspectie bleek dat kinderen van lager opgeleide ouders vaak een lager schooladvies krijgen dan kinderen van hoger opgeleide ouders met dezelfde cito-score. Uit aanvullend onderzoek door de Educatieve Agenda Limburg blijkt dat dit ook voor Limburg geldt.

D66 staat voor kansen voor iedereen: in talentontwikkeling, onderwijs en sport voor alle Limburgers. Het bevorderen van kansengelijkheid verdient in het bijzonder de aandacht. Op initiatief van D66 is deze periode samengewerkt met de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs en met pilots in Heerlen, Roermond en Venray voor het tegengaan van kansenongelijkheid op school.

 • D66 wil dat de provincie, samen met Limburgse scholen, gemeenten en de Gelijke Kansen Alliantie bekijkt wat we nog meer kunnen doen om kansengelijkheid te verbeteren in Limburg: in en buiten school. Bijvoorbeeld door lokale initiatieven op weg te helpen, of kennis over interventies door heel Limburg te delen.

Toekomstbestendige leeromgevingen

De Nieuwe Thermen in Heerlen, Agora en de Synergieschool in Roermond, de Twister in Horst: Limburg kent een heleboel mooie, nieuwe, innovatieve vormen van onderwijs in inspirerende omgevingen. Onderwijsinnovatie is niet afhankelijk van de omgeving, of het gebouw. Die omgeving kan het vernieuwen, veranderen of verbeteren van onderwijs wel belemmeren. Groepsoverstijgend werken wordt lastig als alle klassen hermetisch gesloten zijn, van elkaar gescheiden met muren en deuren.

Een gezonde omgeving die uitdaagt tot leren: dat wenst D66 voor iedere Limburgse leerling. Onderwijshuisvesting is primair de verantwoordelijkheid van de gemeenten die samen met schoolbesturen bekijken hoe gebouwen passend gemaakt kunnen worden bij de manier van lesgeven en inhoud van het onderwijs. Daar waar scholen én gemeenten willen investeren in onderwijs van de toekomst in toekomstbestendige, duurzame omgevingen en dit om een extra inspanning vraagt, vindt D66 dat de provincie hierbij moet kunnen ondersteunen.

 • De provincie investeert, wat D66 betreft, zo min mogelijk in stenen: dat is de taak van de gemeente. De provincie kan wel een bijdrage leveren in het proces, door bijvoorbeeld een renteloze lening te verstrekken, revolverend te investeren, een bijdrage te leveren in de verduurzaming van onderwijshuisvesting of te ondersteunen bij het proces van de docenten om hun nieuwe manier van lesgeven vorm te geven.
 • D66 wil dat de provincie de gezondheid van de Limburgse scholen onderzoekt en bekijkt waar, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit, verbeteringen gemaakt kunnen worden. In het kader van het project ‘frisse scholen’ gaat de provincie met gemeenten en het Rijk in gesprek over mogelijke verbeteringen.

Behalve in fysieke zin vraagt D66 daarbij specifiek aandacht voor de digitale leeromgeving. Niet meer weg te denken uit school kan juist die omgeving van meerwaarde zijn bijvoorbeeld voor het aanbieden van gepersonaliseerd onderwijs. Maar dan moeten scholen wel aangesloten zijn op goede digitale infrastructuur en leraren en leerlingen weten hoe die te gebruiken. Het Ixperium in Roermond is een mooi voorbeeld van kennisdeling op dit vlak: D66 vindt dat de provincie kennisdeling op dit vlak door de hele provincie moet ondersteunen en aanjagen.

Sport, bewegen en gezond leven: van jong tot oud

D66 wil gezond leven stimuleren. Kinderen tussen de 0 en 6 jaar oud besteden dagelijks ongeveer 1,5 uur achter een scherm: naarmate ze ouder worden stijgt dat aantal uren alleen maar. Van ontbijten met energiedrank tot alcohol in de plaatselijke keet: een gezonde leefstijl van jongs af aan is niet vanzelfsprekend. De gezonde basisschool van de toekomst is een mooi voorbeeld van hoe op school het verschil wordt gemaakt. Er zijn meer manieren: passend bij de omgeving, school en haar leerlingen.

 • D66 wil dat de provincie initiatieven voor het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jongeren ondersteunt, door samen te werken met partners en gemeenten, kennis te delen of kleine aanjaagsubsidies om ze op weg te helpen.
 • D66 wil daarbij vooral initiatieven van en door jongeren zelf ondersteunen. Zij zijn de toekomst van Limburg: samen geven we de gezonde weg naar morgen vorm.

Een leven lang met plezier bewegen: daar beginnen we wat D66 betreft zo vroeg mogelijk mee. D66 wil het Limburgse bewegingsonderwijs verbeteren en uitbreiden, omdat daar de basis wordt gelegd voor motorische vaardigheden en fysieke ontwikkeling van kinderen. Een vakleerkracht bewegingsonderwijs kan, met zijn kennis en expertise, bewegingsonderwijs naar een hoger niveau tillen. Op de Limburgse basisscholen zijn dit soort beroepsleerkrachten nog te schaars, terwijl het in andere gebieden gebruikelijk is. Het aantal uren bewegingsonderwijs verschilt sterk. D66 wil dat Limburg koploper wordt in bewegen op school.

 • D66 wil dat de provincie, samen met scholen, leraren, lerarenopleidingen en het Rijk, onderzoekt of en zo ja hoe het Limburgse bewegingsonderwijs op basisscholen een kwalitatieve impuls kan krijgen, bijvoorbeeld door een tijdelijke stimuleringsregeling voor het aannemen van vakleerkrachten.
 • D66 wil dat de provincie, met gemeenten, sporttakplatforms, scholen en andere partners werkt aan het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen in en rondom school: voor en na schooltijd.
 • D66 wil investeren in verbindingen tussen breedtesport, topsport en onderwijs, in samenwerking met gemeenten, sporttakplatforms, plaatselijke verenigingen en scholen. Bijvoorbeeld door in te zetten op ‘Schoolsportverenigingen’: waar leerlingen kennis kunnen maken met de verschillende sporten en verenigingen in hun omgeving. Bijvoorbeeld zoals bij ‘Explore’ in Sittard.
 • D66 wil dat de provincie samen met gemeenten, schoolbesturen en verenigingen onderzoekt hoe we meer bewegen in en buiten school mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door de huur van sportaccommodaties te verlagen.

Laatst gewijzigd op 7 maart 2019