Steun ons en help Nederland vooruit

Voor het vervoer van de toekomst

Klik hier om terug te gaan naar de verkiezingspagina.

Onderstaande paragraaf is een uittreksel uit het Verkiezingsprogramma 2019-2023 van D66 Limburg.

D66 staat voor een krachtig mobiliteitsbeleid, waarbij het budget overeenstemt met de ambitie. De provincie investeert vanuit haar rol in mobiliteit van de toekomst, maakt slim gebruik van technologische en andere innovatie en daagt uit tot beweging.

Slimme mobiliteit

D66 wil het maximale uit slimme mobiliteit halen. Steeds betere vervoersinformatie, zelfrijdende auto’s, huur- en leenauto’s en steeds beter op elkaar aansluitende oplossingen per auto, openbaar vervoer en fiets. Ook omdat slim vervoer de kosten voor de reiziger omlaag kan brengen en dat hiermee minder beslag wordt gelegd op de ruimte en dat de leefbaarheid hierdoor minder wordt belast.

 • De provincie beschikt over gegevens van provinciale wegen en het gebruik van het openbaar vervoer. D66 wil dat deze gegevens beschikbaar worden gesteld voor bouwers van apps zodat er oplossingen voor de reizigers op deze data kunnen worden gebaseerd.
 • Wat D66 betreft combineert de provincie ook zelf deze gegevens met die van anderen om de behoefte aan nieuwe verbindingen in kaart te brengen en te voorspellen. D66 wil dat de provincie actief op zoek gaat naar innovatie op basis van deze data: bijvoorbeeld met een hackaton of door aan te haken bij Limburgse initiatieven.

Maastricht heeft het tijdens de aanleg van de A2-tunnel tijdelijk met minder asfalt moeten doen. Bedrijven, de gemeente, provincie en vervoerders hebben samengewerkt om Maastricht bereikbaar te houden en dat is redelijk gelukt. Meer mensen gingen met het OV of de fiets naar hun werk en de werktijden werden zo gepland dat automobilisten de spits konden mijden.

 • D66 wil dat deze ervaring wordt gebruikt om deze oplossingen voor langere tijd of elders in de provincie ook toe te kunnen passen.

Betere fietsvoorzieningen

Voor steeds meer mensen is de fiets het favoriete vervoersmiddel. Fietsen, lopen en openbaar vervoer passen bij elkaar en versterken elkaar. Samen kunnen ze een aantrekkelijk alternatief zijn voor autogebruik. Elektrisch fietsen maakt bovendien dit gezonde en schone vervoermiddel ook aantrekkelijker voor de middellange afstand, of om op snelheid door het Heuvelland te touren. Voor de provincie is het een nieuwe uitdaging om daar met nieuwe infrastructuur op in te spelen.

 • Betere fietsvoorzieningen, zoals snel- en doorfietspaden, OV-hubs en stallingen, zijn een goede investering in de toekomst: wat D66 betreft geven we prioriteit aan de fietsinfrastructuur binnen het provinciale mobiliteitsbudget.
 • D66 wil dat de provincie haar kennis en ruimtelijke instrumenten inzet om initiatieven van gemeenten te ondersteunen: van de bagagedrager op de pedalen!
 • De provincie gaat wat D66 betreft verder met het aanleggen van een fietsroutenetwerk voor de langere afstand. Dat netwerk moet woon-werk en woon-school verkeer met de fiets aantrekkelijker maken en bovendien een aanvulling zijn voor wie voor zijn ontspanning door Limburg wil fietsen.
 • De provincie beheert 450 km fietspad. Die paden zijn niet per se aangelegd waar mensen graag willen fietsen, maar langs drukke provinciale autowegen. Naar de toekomst toe wil D66 meer inzetten op zelfstandige vrij liggende doorfietsroutes waar fietsers -letterlijk- ruim baan en groen licht krijgen, om auto- en fietsverkeer elkaar minder in de weg te laten zitten en fietsen nóg aantrekkelijker te maken.
 • De elektrische fiets zorgt voor verschillende snelheden op het fietspad: D66 wil dat er bij nieuwe fietspaden aandacht is voor deze ontwikkeling. We streven naar verbreding van de Limburgse fietspaden om alle gebruikers meer veiligheid te bieden.

Aantrekkelijk en compleet openbaar vervoer

Hoe meer mensen Arriva vervoert in haar bussen en regiotreinen, hoe meer de vervoerder verdient. D66 verwacht dat Arriva openstaat voor signalen om de service te verbeteren en dat de dienstregeling waar nodig wordt aangepast om kleinere kernen, werklocaties en scholen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te houden. De provincie moet Arriva ruimte en mogelijkheden bieden en erop toezien dat het bedrijf die mogelijkheden goed benut.

 • Er zijn kernen en wijken die Arriva om wat voor reden dan ook niet optimaal kan bedienen. D66 wil in dat geval inwoners uitdagen om met eigen oplossingen te komen. De provincie en Arriva moeten eigen initiatieven ondersteunen met materieel, geld en professionele kennis.
 • ‘Er zijn bedrijventerreinen en werklocaties die niet per openbaar vervoer bereikbaar zijn. D66 wil in dat geval ondernemers uitdagen om samen met Arriva tot maatwerk-oplossingen te komen. De provincie moet deze initiatieven ondersteunen met professionele kennis. Zo kunnen we de noodzaak van autobezit voor het bereiken van een werkplek verminderen.

De elektrificatie en capaciteitsuitbreiding op de Maaslijn en op het spoor tussen Aken en Herzogenrath zal in de komende periode worden afgerond zodat Arriva het reizen naar Nijmegen, Aken en verder aantrekkelijker kan maken. Ook de verbinding met Luik zal moeten worden verbeterd. Aken en Luik zijn stations van het Europese netwerk van hogesnelheidstreinen dat zich wel eens zou kunnen ontwikkelen als duurzaam alternatief voor vliegverkeer. Des te belangrijker dat Limburg er goed op wordt aangesloten.

 • D66 wil dat de provincie op dezelfde voet verder gaat en maximaal inzet op grensoverschrijdende verbindingen in het openbaar vervoer.
 • Verbetering van de internationale verbindingen Weert-Hamont-Antwerpen en Venlo-Düsseldorf krijgen daarbij wat D66 betreft prioriteit.
 • D66 wil dat de drielandentrein Liège-Maastricht-Heerlen-Aachen zo snel mogelijk volledig in gebruik wordt genomen.

Het ideaal van D66 is dat het nabije buitenland net zo goed met openbaar vervoer bereikbaar wordt als de Randstad. Daar is vooral goed lobbywerk voor nodig, want het spoor is van het Rijk en Den Haag geeft niet vanzelf prioriteit aan grensoverschrijdendende verbindingen.

 • D66 denkt en handelt internationaal en wil dat de provincie er alles aan doet om het ideaal van grensoverschrijdende mobiliteit te bewerkstelligen. Limburgers die over de grens willen studeren, werken en recreëren zullen ervan profiteren.

Arriva heeft zich in de concessie vastgelegd op volledig emissievrij rijden in 2026 en heeft aangekondigd om dit al eerder te doen. D66 juicht dat toe, omdat de bussen dan stiller worden en geen fijnstof en stikstofoxiden meer uitstoten. Hier zijn laadpunten en mogelijk ook waterstoftankstations voor nodig. Die kunnen ook bijdragen aan een doorbraak in verduurzaming van automobiliteit en vrachttransport.

 • D66 wil dat de provincie expliciet aandacht heeft voor duurzame mobiliteit en haar implementatiekracht benut om emissievrij rijden waar mogelijk te stimuleren, bijvoorbeeld door laadpunten mogelijk te maken of (revolverend) te investeren in businesscases voor duurzamere brandstoffen.

Automobiliteit: doorstroming, veiligheid en leefbaarheid

D66 wil dat de provincie doorgaat met het verbeteren en uitbouwen van het netwerk van provinciale wegen. De provincie moet blijven investeren in veiligheid en verbetering van de doorstroming.

 • D66 wil dat verbeteringen in het wegennetwerk gepaard gaan met een verbetering van de leefbaarheid voor omwonenden, waarbij natuur en landschap zoveel mogelijk worden gespaard.

Smart mobility, carsharing, autonoom rijden: mobiliteit in de toekomst ziet er heel anders uit. D66 wil dat de provincie bij haar aanpak voor nieuwe en bestaande wegen zich verhoudt tot deze ontwikkelingen.

 • D66 wil dat de provincie nieuwe ontwikkelingen zoals autonomere mobiliteit veilig faciliteert en expliciet meeneemt in haar beleid en uitvoering.
 • D66 denkt daarbij niet in eerste instantie aan méér asfalt maar streeft ernaar knelpunten in het autoverkeer op te lossen door andere vervoermiddelen aantrekkelijker te maken, in samenwerking met bedrijven en scholen verkeer beter over de dag te spreiden en nieuwe, innovatieve oplossingen te stimuleren.

Luchthaven: banen en bereikbaarheid binnen grenzen

In 2014 nam de provincie Maastricht Aachen Airport voor 1 Euro over, waarna er de afgelopen jaren flink in de luchthaven werd geïnvesteerd. De provincie gaat niet over vergunningen en kan geen vluchten toestaan of verbieden. De provincie kan er wel op toezien dat de eigen investeringen in de luchthaven niet ten koste van de omwonenden gaan. D66 wil dat Maastricht Aachen Airport voor Limburg gaat en blijft werken: met banen en bereikbaarheid maar minder vervuiling en herrie.

 • D66 wil dat MAA alleen groeit als dat schoner, stiller en duurzamer kan.
 • D66 wil dat MAA de eerste regionale luchthaven in Nederland wordt waar er biokerosine kan worden getankt. Veel schoner dan de huidige vervuilende kerosine. Daar profiteren omwonenden en het klimaat van.
 • D66 wil dat geluidsoverlast en luchtkwaliteit goed worden gemeten. Het gaat dan om een compleet beeld: ook het effect van taxiën, testen van jetmotoren en andere activiteiten moeten hierin worden meegenomen.
 • Niet alleen om aan de wettelijke normen te toetsen, maar om een verbeterprogramma op te baseren. Zodat we weten welke maatregelen helpen en welke niet. D66 wil dat het meet- en verbeterprogramma in overleg met omwonenden wordt opgesteld en uitgevoerd. De provincie kan er het initiatief toe nemen en ook financieel aan bijdragen.
 • D66 wil dat de belangen van omwonenden beter worden betrokken bij overleg over het gebruik van de luchthaven. Het budget van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Maastricht wordt dankzij de inzet van D66 in de Tweede Kamer verdubbeld in 2019; de provincie moet hier haar bijdrage aan leveren door expertise en capaciteit beschikbaar te stellen.

Goederenvervoer

D66 onderkent dat het voor de werkgelegenheid van groot belang is dat Limburg goed bereikbaar is voor vrachtverkeer. Ook in een circulaire economie blijft transport nodig. We blijven zoeken naar mogelijkheden om de bereikbaarheid over water, spoor, weg en door de lucht te verbeteren. We geven daarbij prioriteit aan vervoer dat voor weinig overlast zorgt en natuur en landschap ontziet.

 • De provincie moet wat D66 betreft actief meewerken aan initiatieven voor slimme stadsdistributie. Niet met conventionele vrachtauto’s de binnenstad in, maar met kleinere, schonere, voertuigen, bijvoorbeeld aangedreven door electriciteit, waterstof of spierkracht.
 • D66 blijft tegenstander van de IJzeren Rijnverbinding tussen Antwerpen en Duitsland op het historische tracé omdat de kernen van Roermond en Weert en de natuur in het Meinweggebied er te sterk door worden belast. Wij staan wel open voor alternatieve tracés door Limburg.
 • Wanneer vrachtauto’s in colonne rijden verbruiken ze minder brandstof en verbetert de doorstroming op drukke wegen. D66 wil dat de provincie experimenten op dit vlak waar mogelijk faciliteert.
 • Limburg moet gastvrij zijn voor internationale transporteurs. D66 wil dat de provincie samen met het Rijk, de transportsector en gemeenten zorgt voor veilige overnachtingsmogelijkheden voor vrachtwagenchauffeurs, op plaatsen die voor de transporteurs veilig en prettig zijn en die de omgeving niet belasten.

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een van de belangrijkste aandachtspunten. De provincie moet samen met gemeenten en andere partners (zoals politie, onderwijs, VVN en OM) blijven investeren in voorlichting, verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding van weggebruikers. Daarbij is natuurlijk ook een adequate handhaving noodzakelijk.

Laatst gewijzigd op 7 maart 2019